Ajuntament de Montcada i Reixac

Certificats Urbanístics

PRESENCIAL OAC

Descripció: Aquest procediment s'aplica a tots els particulars que desitgin obtenir algun certificat provinent de l'àrea municipal territorial, en particular:

- certificats d'aprofitament urbanístic
- certificats per a la inscripció d'immobles al Registre de la Propietat
- altres certificats (com ara, de correspondència de numeració, d'existència de llicència, etc.)

Requisits: Pot demanar el certificat qualsevol persona, encara que no sigui la propietària de la finca objecte de consulta.

Taxes: Les definides als article 7E i 7F de l'ordenança fiscal núm. 10. I, en concret, les següents:

Article 7.E.Certificat de cèdula urbanística (d'aprofitament urbanístic)
Article 7.E.Per qualsevol altra certificació o informe urbanístic demanat (certificacions per al Registre de la Propietat)
Article 7.F. Altres expedients o documents no expressament tarifats (certificats de correspondència de numeració, d'existència de llicència, etc.)

Documentació que cal aportar:

Instància sol·licitant el certificat.
Justificant del pagament de la taxa.
Aquella documentació que determini el Servei d'Urbanisme: la referència cadastral quan la consulta es refereixi a finques urbanes, i un plànol d'emplaçament quan la consulta es refereixi a finques rústiques o bé a finques urbanes sense número de policia o identificades per un punt quilomètric.

Continguts relacionatsimprimir

31561 visites

Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org