Calendari fiscal

Calendari fiscal per a l'exercici 2018

Terminis voluntaris impostos gestionats directament per l'Ajuntament

Taxa de mercats ambulants : del 12 de gener al 16 de març del 2018.
Taxa de guals : del 2 de març al 4 de maig de 2018.
Taxa de Cementiri : del 20 d'abril al 22 de juny de 2018.
Impost sobre béns immobles urbans i rústics : del 4 de maig al 6 de juliol de 2018.
Taxa de residus : del 14 de setembre al 16 de novembre del 2018.

El càrrec dels tributs domiciliats es farà l'1 de març . En el cas d'IBI urbà i la Taxa de recollida de residus, es pot escollir fer el pagament per trimestres amb el calendari de càrrecs següent:

  • 1r. Termini: 1 de març
  • 2n.Termini: 1 de juny
  • 3r. Termini: 3 de setembre
  • 4t. Termini: 3 de desembre

Les persones que vulguin sol·licitar la domiciliació bancària o bé, notificar a l'Ajuntament qualsevol informació relacionada amb els impostos, tenen com a data màxima per fer-ho el 15 de gener .

Terminis voluntaris impostos gestionats per l'ORGT

Impost d'Activitats Econòmiques (IAE): del 17 de setembre al 19 de novembre i si es fa pel banc, la quota es descomptarà el 2 de novembre de 2018
Impost de vehicles:  de l'1 de març al 4 de maig. (Ampliat fins el 4 de juny)
Qui pagui pel banc en només una quota, se li descomptarà el 2 de maig i qui ho fraccioni, els rebuts li arribaran el 3 d'abril, el 2 de juliol, l'1 d'octubre i el 3 de desembre de 2018

Per als pagaments i sobre qualsevol altre gestió vinculada a aquests dos impostos, s'ha de contactar directament amb l'ORGT (C. Aigües, 3; 934 729 171).